[dropcap]E[/dropcap]fter at Morningsstar, en af verdens førende leverandører af uafhængig investorinformation, tidligere på året gratis stillede data om virksomheders ESG-forhold (environmental, social and governance) til rådighed for omverdenen, står det nu lysende klart, at bankerne definerer etiske investeringer på helt forskellige måder. Det efterlader reelt investorer, pensionsopsparere, virksomheder og andre med økonomiske midler at investere i et samfundsansvarligt ingenmandsland.

Vil man omsætte økonomiske ressourcer gennem investering eller opsparing i fonde til også at give samfundsansvarlige afkast, er det helt tilfældigt, hvordan midlerne forvaltes af de professionelle, der er sat til at varetage opgaven. Et etisk eller samfundsansvarligt afkast er med andre ord helt afhængigt af den enkelte banks subjektive vurdering.

På basis af Morningstars data har Erhvervsfilosofi.dk i forbindelse med en analyse af investeringsfonde, som markedsføres som særlig etiske, tillige spurgt bankernes ESG-investeringsansvarlige om deres vurdering af ratingen.

[quote float=”right”]Vurderingen af, hvad der er etisk, vil afhænge af, hvem man spørger[/quote]

Investeringsforeningerne oplyser generelt, at de har svært ved at vurdere ratingen og heller ikke ser sig i stand til at sammenholde ratingen med egne etiske kriterier.

Ifølge Morningstar er der flere forskellige forklaringer på meldingerne fra bankerne bag fondene: ”ESG, etik og sustainability er ikke særlig entydigt defineret, og vurderingen af, hvad der er etisk, vil afhænge af, hvem man spørger. Det kan måske også være udtryk for, at transparens omkring graden af etik i etiske fonde indtil nu ikke har været særlig stor,” siger chefanalytiker i Morningsstar Danmark Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Nordea, der står bag Nordea Invest, som udbyder tre etiske investeringsfonde, mener ikke, at det giver mening at sammenligne forskellige ESG-ratings: ”Vi støtter alle initiativer, der øger gennemsigtigheden og gør det muligt for kunderne at sammenligne fonde. Men der findes fortsat ingen entydig god og robust måde, hvorpå man kan måle, hvor bæredygtig en virksomhed er. Det kan ofte være vildledende at sammenligne en slags rating med en anden,” siger Nordeas head of responsible investments Sasja Beslik til Erhvervsfilosofi.dk.

Adspurgt konkret om den metode, der ligger bag Morningsstars ESG-ratings, og hvorfor udfaldet er helt forskelligt fra Nordeas egen, siger Sasja Beslik: ’’Morningstar har udviklet deres ESG-ratingmetode på basis af data fra ratingbureauet Sustainalytics. Nordea har en anden måde at vurdere og rate selskaber på. Vores tilgang omfatter dels et in-house-team af ESG-analytikere, der analyserer virksomhederne grundigt, dels eksternt indkøbt forskning og rating.”

[quote float=”left”]Vores udgangspunkt for at vælge investeringer er at sikre, at vores selskaber opfører sig etisk ansvarligt og lever op til en række grundprincipper forankret i FN’s principper[/quote]

Uenigheden blandt bankerne – og forvirringen for udenforstående – tydeliggøres også i svaret fra Jyske Invest, der udbyder særlige etiske investeringer gennem fonden Globale Aktier Special. Jens Christian Thellesen, der er Vice President, Head of Investment Management i Jyske Invest Fund Management A/S siger:

”Vi kender ikke de underliggende data bag Morningstars ESG-rating, og det er derfor svært for os at kommentere de enkelte fondes score. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at Morningstar kun i meget begrænset omfang inddrager etiske kriterier i deres score. En udbyder af voksenunderholdning kan eksempelvis opnå en høj score hos Morningstar, hvis selskabet ellers drives bæredygtigt. Det samme selskab ville blive frasorteret i vores afdeling (Jyske Invest Globale Aktier Special, red.). Hvad der er den rigtige tilgang, er i sidste ende op til investor selv at afgøre. Desuden oplever vi, at mange fonde generelt ligger meget tæt på Morningstar, og meget små nuanceforskelle kan have stor betydning for den relative placering.”

Jyske Invest hævder altså, at de ikke kender til de underliggende data i Morningstars rating, men ser sig alligevel i stand til at vurdere de ”etiske kriterier” i scoren.

Hos Carnegie Asset Administration, der udbyder fonden med det filosofisk klingende navn WorldWide/Globale Aktier Etik, oplyser direktør Tim Kristiansen, at den etiske vurdering er baseret på et helhedssyn: ”Vores udgangspunkt for at vælge investeringer i afdeling Globale Aktier Etik er at sikre, at vores selskaber opfører sig etisk ansvarligt og lever op til en række grundprincipper forankret i FN’s principper for ansvarlige investeringer, også kaldet UN PRI. Vi udvælger ikke nødvendigvis de selskaber, som er bedst til at håndtere ESG inden for deres branche. Vi tager et helhedssyn, hvor vi med hjælp fra et eksternt analysehus sikrer, at de udvalgte selskaber har en ansvarlig adfærd, samtidig med at vi udvælger en portefølje af selskaber, som kan skabe det højest mulige afkast til vores investorer. I øvrigt investerer vi ikke i selskaber inden for tobak, alkohol, hasardspil, pornografi, våben samt teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben,” siger Tim Kristiansen fra Carnegie Asset Administration.

[quote float=”right”]Det er min opfattelse, at de enkelte udbydere af investeringsfonde har stort fokus på at gøre det så tydeligt som muligt, hvad investorerne får[/quote]

På netop det spørgsmål – om udbyderne formår at formidle det særlig etiske i en given fond – mener Investeringsfondsbranchens (IFB) administrerende direktør Anders Klinkby, at det stiller særlige krav. ”Der har i mange år været krav til, at fondene tydeligt skal beskrive deres investeringspolitikker i deres informationsmateriale. Vælger man at markedsføre en fond under navnet etik eller ESG, så er det naturligvis vigtigt, at det er tydeligt, hvad det konkret betyder. Jeg kan i øvrigt oplyse, at disse krav ­– i øvrigt i dialog med IFB – netop er blevet udvidet betragteligt gennem regeringens nyeste regnskabsbekendtgørelse for investeringsfonde. Det er min opfattelse, at de enkelte udbydere af investeringsfonde har stort fokus på at gøre det så tydeligt som muligt, hvad investorerne får,” siger Anders Klinkby til Erhvervsfilosofi.dk (se hele Anders Klinkbys svar i boks nedenfor).

Tilbage står, at kommercialiseringen af data om ESG-metoder og resultater har medført, at det, der af en bank vurderes at være etisk og samfundsansvarligt, kan være det stik modsatte i en anden. Desuden kunne man få den tanke, at mange noterede virksomheder producerer CSR-rapporter og opfylder ESG-standarder med det overvejende formål at honorere dataleverandørernes kriterier. Det kan medføre en noget statisk etisk kultur, hvor reel etisk stillingtagen ikke praktiseres. Den problemstilling har Erhvervsfilosofi.dk i øvrigt beskrevet i forhold til banker i artiklen ”Panama Papers kan forskyde bankers etiske fokus.”

[toggle title_open=”Investeringsbrancheforeningens administrerende direktør, Anders Klinkby, om etiske investeringer” title_closed=”Investeringsbrancheforeningens administrerende direktør, Anders Klinkby, om etiske investeringer” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Hvordan vil du sikre, at investorerne rådgives, så de er bevidste om, at ESG-fokuserede fonde ofte (halvdelen) ikke er en garanti for mere ansvarlighed og etik i de underliggende aktiver? Dette også set i lyset af af “den tvungne/gratis rådgivning’’?

Anders Klinkby: Efter min vurdering handler Morningstars opgørelse om ESG, og den kan ikke bruges som definitionen på, hvad der er etiske investeringer. Etik og ESG er to forskellige ting. ESG handler om, hvordan man arbejder med miljømæssige, sociale og governancemæssige forhold. Alle de større danske investeringsforeninger har skrevet under på FN’s Principles for Responsible Investment-initiativ (PRI), og dermed forpligtet sig til at arbejde systematisk med ESG-faktorer i deres investeringsprocesser.

Eksempelvis skal PRI-underskriverne hvert år udarbejde en rapport om, hvordan de indarbejder ESG-kriterier i investeringspolitikken. Listen over danske PRI-underskrivere kan ses på PRI’s hjemmeside. På den måde er ansvarlige investeringer ikke noget, der er forbeholdt en lille gruppe nichefonde, hvor der ligger en begrænset del af danskernes opsparing. Derimod er det faktisk noget, der kendetegner det brede danske marked. PRI er et globalt initiativ med mere end 1.500 underskrivere fra 50 lande, der tilsammen repræsenterer en kapital på 60 billioner dollar (60 millioner dollar).

Efter min opfattelse er det positivt, at de danske investeringsfonde forvaltes i overensstemmelse med PRI-principperne, og det betyder, at investorerne får en tilgang til ansvarlige investeringer med i købet. Arbejdet med ansvarlige investeringer har ikke en facitliste, men er en ambition og et felt, der defineres af de investorer, der er med til at udvikle feltet. Her er danske fonde med helt i front. Det så vi eksempelvis inden for udelukkelse af kontroversielle våben.

Etiske investeringer betyder normalt, at man som investor foretager enten en positiv screening for virksomheder, der udviser god adfærd i forhold til nogle kriterier, eller en negativ screening af, om virksomhederne overtræder internationale normer og konventioner, eller virksomheder, der henter hovedparten af deres omsætning inden for kontroversielle sektorer såsom våben eller tobak. For nogle betyder etiske investeringer, at man ikke må investere i virksomheder, der producerer alkohol, tobak og pornografi. For andre betyder det, at man skal investere i virksomheder, der i særlig grad medvirker til en grøn omstilling af økonomien. Ordet etik kan som bekendt betyde mange forskellige ting i mange forskellige sammenhænge. For mig at se er det derfor de enkelte fondes konkrete investeringsprofiler, som man bliver klogere af og har mulighed for at forholde sig til, mere end blot tilnavnet etik.

Morningstars rating siger noget om, hvordan de underliggende virksomheder klarer sig på de ESG-parametre, Morningstar opstiller, kombineret med deres ratings af kontroversielle selskaber. Men fordi en investeringsfond scorer lavt på Morningstars rating, kan du ikke konkludere noget om dens etiske profil. For nu at tage et konkret eksempel. Det britiske selskab Diageo er verdens største producent af øl, vin og spiritus. Diageo har en meget høj ESG-rating hos Morningstar, men nogle af de fonde, du nævner, har som et af deres etiske principper, at de ikke investerer i alkoholproducenter. Det giver dem en dårligere ESG-score, men de investerer i overensstemmelse med deres principper.

Dette er blot et eksempel på, hvordan Morningstars ratingsystem definerer én tilgang til ansvarlige investeringer, og det er fint. Men der er mange forskellige tilgange, hver med deres logikker. Er det eksempelvis bedst at vælge et selskab med højeste ESG-rating eller største fremgang i ESG-rating?

Det danske marked er kendetegnet ved, at investeringsfondene benytter en negativ screening, der skal sikre, at pengene ikke investeres i selskaber, der producerer landminer, klyngebomber, benytter ulovligt børnearbejde eller på andre måder overtræder konventioner, Danmark har tiltrådt. Morningstars rating skal fungere over hele verden, men der er konventioner, Danmark har tiltrådt, som eksempelvis USA ikke har tiltrådt. De danske fonde får dog ikke bedre karakter af denne grund.

Har du en holdning til om der skal stilles skærpede krav/ordninger til fonde, der vil markedsføre sig som særlige ansvarlige?

Anders Klinkby: Der har i mange år været krav til, at fondene tydeligt skal beskrive deres investeringspolitikker i deres informationsmateriale. Vælger man at markedsføre en fond under navnet etik eller ESG, så er det naturligvis vigtigt, at det er tydeligt, hvad det konkret betyder.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at disse krav – i øvrigt i dialog med IFB – netop er blevet udvidet betragteligt gennem regeringens nyeste regnskabsbekendtgørelse for investeringsfonde. Det er min opfattelse, at de enkelte udbydere af investeringsfonde har stort fokus på, at gøre det så tydeligt som muligt, hvad investorerne får.

Hvordan vurderer du, at der kan skabes mere transparens i informationen omkring fondes ESG-profil?

Anders Klinkby: Generelt er vi ret langt fremme på dette område i Danmark. Nu kommer der en fornyet debat i kraft af først Morningstars opgørelse, og inden længe kommer der en anden måde at måle ansvarlige investeringer på fra MSCI. Denne type opgørelser er gode udgangspunkter for en dialog om den enkelte fonds tilgang og performance – også på ESG. Det er bare vigtigt at huske på, at disse ratings ikke er endegyldige facitlister, men synspunkter bestemt af den anvendte målemetode og database. Tilsammen er de med til at kvalificere debatten om og arbejdet med ansvarlige investeringer.
[/toggle]

 

 

Skriv et svar