[dropcap]D[/dropcap]e i alt tolv danske etiske investeringsfonde, der over for såvel private opsparere som professionelle investorer slår sig op på at tilbyde investeringer med særligt fokus på klima-, social- og governancevenlige aktiver (ESG), er lysår fra at være topperformere i forhold til andre fonde, hvad angår ansvarlighed og etik. Det er det billede, der toner frem i en analyse af etiske investeringsfonde, som Erhvervsfilosofi.dk har foretaget på baggrund af Morningstars nye offentligt tilgængelige skala: sustainability rating.

[quote float=”left”]Morningstar: Vi kan blot konstatere, at etiske fonde ikke er mere etiske end resten af feltet [/quote]

Af de tolv investeringsfonde, heraf flere med et såkaldt ESG-mandat, i Morningstars sustainability rating bedømmes kun to til at være over middel, to andre tildeles middelscore, to rates ikke, mens resten ­­– altså halvdelen – præsterer under middel. Der er dermed ingen garanti for investorer, som vægter ESG-parametre (environmental, social og corporate governance, red.) højt, at investeringsmidler placeres i aktiver, som prioriterer etik og samfundsansvar.

I langt de fleste tilfælde vil det være mere bæredygtigt og samfundsansvarligt at investere i gængse investeringsfonde uden ESG-mandat. Investeringsforeningerne markedsfører ellers de etiske fonde som værende samfundsansvarlige ud over det sædvanlige, men hvis Morningstars sustainability rating tages til indtægt for vurderingerne, må det betegnes som falsk varedeklaration.

[toggle title_open=”Close Me” title_closed=”Se rating af etiske investeringsfonde her” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]%CODE1%[/toggle]

Etiske fonde er ikke mere etiske end resten

Chefanalytiker i Morningsstar Danmark Nikolaj Holdt Mikkelsen peger på, at investorerne hidtil alene har måttet stole på fondenes egne udmeldinger, og det har ikke været til gavn for konkurrencen. ”Investorerne har i vid udstrækning skullet stole på, at etiske fonde nu også rent faktisk investerer etisk og i overensstemmelse med deres erklærede udmeldinger om etisk fokus. Nu er der kommet fuld gennemsigtighed baseret på scores fra en anerkendt aktør (Sustainalytics, red.), så jeg vil tro, at vi med tiden vil se en generel forbedring af etiske fondes sustainability score-indeks. Det kan som sådan være svært at konkludere, at investorerne ikke bliver oplyst korrekt, for det ved vi ikke. Vi kan blot konstatere, at etiske fonde ikke er mere etiske end resten af feltet,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen til Erhvervsfilosofi.dk.

[quote float=”right”]Investeringsforeninger markedsfører etiske fonde som værende samfundsansvarlige ud over det sædvanlige[/quote]

I investeringsfondsbranchen IFB mener administrerende direktør Anders Klinkby, at den udlægning er tvivlsom: “Efter min vurdering handler Morningstars opgørelse om ESG, og den kan ikke bruges som definitionen på, hvad der er etiske investeringer. Etik og ESG er to forskellige ting. ESG handler om, hvordan man arbejder med miljømæssige, sociale og governance-mæssige forhold. Alle de større danske investeringsforeninger har skrevet under på FN’s Principles for Responsible Investment-initiativ (PRI), og dermed forpligtet sig til at arbejde systematisk med ESG-faktorer i deres investeringsprocesser.” Siger Anders Klinkby.

[toggle title_open=”Begrebsafklaring” title_closed=”Om sustainability ratingen ” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Morningstar sustainability rating er et redskab til at vurdere fonde med samme investeringsstrategi. Morningstar rating sammenligner fondenes samlede præstation på ESG-parametre på en skala fra 1 til 5 glober, hvor 5 er bedst. Jo flere glober en fond opnår, des bedre resultater i forhold til sammenlignelige konkurrenter. Sustainability rating rater fonde på basis af virksomhedsbaserede analyser – sustainability score – fra Sustainalytics.

Morningstar sustainability score er et bæredygtighedsindeks, som vurderer den enkelte virksomheds præstationer i forhold til andre virksomheder i samme peergruppe på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er bedst. Morningstars sustainability score på virksomhedsniveau er udarbejdet på baggrund af analysefirmaet Sustainalytics’ kategorisering og analyse af over 4.500 virksomheder på globalt plan.

ESG: environmental, social og corporate governance – bæredygtighed, socialt ansvar og god selskabsledelse.

Sustainalytics er en ledende analysevirksomhed inden for bæredygtighedsanalyser og -research.[/toggle] [dropcap]A[/dropcap]f de tolv etiske investeringsfonde er det kun Nordea Invests afdeling Emerging Stars, der placerer sig blandt de allerbedste bæredygtige fonde. Nordea Invest slår hårdt på tromme for deres to nye starfonde, hvori også afdelingen Nordic Stars indgår. Dertil kommer Nordea Invests fond Klima og Miljø. Men sidstnævnte fonde præsterer begge ”under middel” i Morningstars sustainability rating, hvilket betyder, at ansvarligheden er mindre end gennemsnittet i forhold til alle andre fonde i deres respektive investeringskategori: henholdsvis ”aktier – Norden” og ”sektor miljø og klima”.

Nordeas to starfonde markedsføres ellers med ordene: ”Nordea Invest Stars-fonde investerer i en række nøje udvalgte virksomheder, som alle udmærker sig i måden, de håndterer muligheder og risici relateret til miljø, menneskerettigheder, arbejdsvilkår og forretningsetik.” Men det er tilsyneladende en sandhed med modifikationer. Det er nemlig kun Emerging Stars, der klarer sig bedre end andre fonde, hvad angår bæredygtige mål (sustainability rating), selv om alle tre fondes underliggende selskaber håndterer ESG-processer (sustainability score) bedre end sammenlignelige konkurrenter. Gode processer er bare ikke en garanti for, at ESG-parametrene giver høje ESG-afkast til investorerne.

[quote float=”left”]Nu er der kommet fuld gennemsigtighed baseret på scores fra en anerkendt aktør, så jeg vil tro, at vi med tiden vil se en generel forbedring af etiske fondes sustainability score-indeks[/quote]

Nordea Invests ESG-afdelinger er langtfra undtagelsen, der rates under middel. Det samme gælder Jysk Invests Globale Aktier Special, Danske Invests KlimaTrends samt Carnegies WorldWide/Globale Aktier Etik, der alle ligeledes rangerer under middel i Morningstars sustainability rating. Helt i bund af fonde med ESG-mandat finder vi BankInvest-fonden Basis Globale Aktier Etik med laveste sustainability rating.  Nykredit Invests to investeringsfonde med ESG-mandat, Globale Aktier SRI og Europæiske Virksomhedsobligationer SRI, tildeles ratingen middel, hvilket hverken gør de underliggende aktiver mere eller mindre ansvarlige i forhold til gennemsnittet af alle investeringsfonde i Danmark.

Meget kunne tyde på, at fonde med ESG-mandat markedsføres under tvivlsomme varebetegnelser. Ansvarligheden og etikken i de underliggende aktiver vil nemlig i de fleste tilfælde være langt højere i fonde uden ESG-mandat. Morningstars sustainability rating er baseret på data fra Sustainalytics, der er verdens førende leverandør af information om ESG.  Mere interessant er det måske, at samme pointe ville fremkomme, upåagtet hvilken dataleverandør man end ville vælge. Læs også artiklen ”Banker uenige om definitionen af etiske investeringer.”

[toggle title_open=”Close Me” title_closed=”Sådan markedsfører de etiske fonde sig” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Nordea Invest – Emerging stars
Fonden investerer i aktier fra Emerging Markets og vælger aktierne med fokus på særlige etiske retningsliner, de såkaldte ESG-kriterier for virksomheders engagement og udvikling inden for environment, social og governance. Foruden ESG-analysen består porteføljen af aktier, som er fundet ved en gennemgribende analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling. For udviklingen i markedet som helhed har porteføljeforvalterne en mere langsigtet indstilling end andre forvaltere, som bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi ,når man følger de strukturelle tendenser.

Nordea Invest – Nordic Stars
Investeringsfilosofien bygger på, at et merafkast skabes ved at fokusere på selskaber med en klar forretningsmodel, kvalitet i ledelse og ejerkreds samt solid regnskabsbalance. Bag investeringerne står et erfarent team i Nordea, der hvert år foretager hundredevis af virksomhedsbesøg. Desuden vælges aktierne med fokus på ESG-kriterier.

Nordea Invest – Nordea Klima og Miljø
Afdelingen investerer globalt i aktier i selskaber, der direkte eller indirekte er beskæftiget med aktiviteter til forbedring af klima og miljø. Porteføljen består af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der stor tiltro til disse aktiers udvikling. For udviklingen i markedet som helhed har porteføljeforvalterne en mere langsigtet indstilling end andre forvaltere, som bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser.

Danske Invest – KlimaTrends
Investerer globalt i aktier i selskaber, som ventes at drage fordel af udviklingen på klima- eller miljøområdet, herunder selskaber, som bidrager til forbedring af klima- eller miljøforhold.

Nykredit Invest – Globale Aktier SRI
Investeringsstilen er baseret på en kombination af kvantitativ og fundamental analyse med primær eksponering mod faktorerne value, momentum og kvalitet. Afdelingen administreres endvidere efter klassiske principper for social ansvarlig investering, og der investeres ikke i selskaber med aktiviteter inden for våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil.

Nykredit Invest – Europæiske Virksomhedsobligationer SRI
Europæiske Virksomhedsobligationer SRI investerer primært i obligationer med høj kreditkvalitet udstedt af europæiske virksomheder. SRI står for social responsible investment,og betyder, at der ikke investeres i virksomheder, der overtræder normer og konventioner vedtaget af det internationale samfund. Målet er at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Afdelingen er endnu ikke ratet af MorningStar.

Nykredit Invest – Klima & Miljø SRI
Nykredit tilbyder specialiserede produkter som Global SRI. Modsat den generelle politik vil enhver virksomhed, der er i konflikt med konventionerne eller har mere end 5 procent af sin indtægt fra tobak, alkohol eller våben, automatisk blive udelukket fra porteføljen. Nykredit har netop lanceret en miljø- og klimainvesteringsforening. Den forsøger at skabe et merafkast i den globale omstilling til et mere bæredygtigt samfund, hvad angår energi og belastning af miljøet. Foreningen er en videreudvikling af de første klimafonde, da den investerer bredt i energibesparende teknologi og ikke kun vedvarende energi. Derudover er også vand og i særdeleshed drikkevand et fokuspunkt.

Jyske Invest – Globale Aktier Special
Jyske Invest Fund Management A/S har indgået aftale med GES Investment Services Danmark A/S (herefter GES) om screening af afdelingens investeringer. Jyske Invest Fund Management A/S træffer på grundlag af GES’ screening beslutning om investering af afdelingens midler. Screeningen er primært baseret på GES Global Ethical Standard. Dette værktøj frascreener selskaber, hvor det kan dokumenteres, at de driver forretning på en måde, der krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik.

BankInvest – Basis Globale Aktier Etik
Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Afdelingen søger at overholde normbaserede kriterier, herunder de etiske principper i FN Global Compact, f.eks. overholdelse af menneskerettighederne og afskaffelse af børnearbejde. Det sker ved hjælp af særlige etiske analyser af virksomhederne, som betyder, at nogle virksomheder fravælges. Afdelingen ekskluderer endvidere virksomheder, hvis omsætning inden for tobak, alkohol, spil samt våben udgør mere end 10 procent eller mere end 10 procent fra pornografi.

BankInvest – Virksomhedsobligationer IG Etik
Pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er for eksempel udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Afdelingen søger at overholde normbaserede kriterier, herunder de etiske principper i FN Global Compact. Afdelingen ekskluderer virksomheder, som har mere end 10 procent af deres omsætning inden for tobak, alkohol, spil samt våben eller mere end 3 procnet fra pornografi. Obligationerne i denne afdeling skal have en god kreditkarakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en kreditkarakter, der ikke overholder dette krav.

Carnegie – WorldWide/Globale Aktier Etik
Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer. Afdelingen vil investere i selskaber, som vurderes at have en samfundsansvarlig adfærd. Herudover vil afdelingen ikke investere i selskaber, som har en betydelig del af deres aktiviteter inden for produktion, distribution og salg af alkohol, tobak, pornografi, hasardspil, våben eller teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben. Afdelingen følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi. Den aktive strategi medfører, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra sammenligningsgrundlaget, og at afkast kan blive både højere og lavere end udviklingen i sammenligningsgrundlaget. Investeringspolitikken er fokuseret på at investere i en forholdsvis snæver portefølje på omkring 25-35 selskaber, hvilket muliggør et højt kendskab til hver enkelt investering.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond – LD Miljø & Klima
Investeringer i børsnoterede aktier udstedt af selskaber, der som en væsentlig del af forretningsområderne er beskæftiget med miljø- og klimarigtige løsninger og produkter. Derudover investeres der i selskaber, der er karakteriseret ved at have et strategisk fokus på indsatsen for at finde miljø- og klimarigtige løsninger inden for egen produktion og distribution. Der foretages ikke valutaafdækning.[/toggle] [dropcap]S[/dropcap]elv om de underliggende selskabers ansvarlighedsprocesser (f.eks. CSR-rapporteringer og CSR-standarder) i forhold til niveauet i deres respektive brancher i gennemsnit klarer sig bedre, er problemet, at mange andre underliggende aktiver i andre fonde scorer mindst lige så godt eller eller bedre på dette mål, også kaldet sustainability score. Det gælder eksempelvis den tidligere nævnte Nordea Invests Nordic Star, hvor alle andre fonde i kategorien ”aktier ­– Norden” scorer bedre på dette målparameter, ligesom ratingen ’’under middel’’ gør, at ansvarlighedsniveauet er lavere end de øvrige fonde i kategorien.

Nordeas head of responsible investments, Sasja Beslik, mener ikke, at Morningstars rating nødvendigvis betyder, at starfondene ikke er bæredygtige: ”Investeringsbeslutningerne er blandt andet baseret på grundige ESG-analyser af de virksomheder, som vi overvejer at investere i. Til starfondene udvælges kun virksomheder med høj ESG-rating, og det betyder, at kun de mest ansvarlige virksomheder kommer i betragtning.”

[quote float=”right”]Det er svært for os at kommentere Morningstars ESG-rating, da vi ikke kender deres metodologi i detaljer[/quote]

Jyske Invest´ fond Globale Aktier Special sælges ligeledes som værende mere etisk, hvor underliggende aktiver ESG-screenes strengere end Jyske Banks andre fonde. Men ifølge Morningstar sustainability rating er der en lang række fonde i investeringskategorien ”aktier – globale large cap blend,” som rates langt bedre på ESG-parametre.

”I Jyske Invest indgår ESG generelt i investeringsbeslutningerne, og selskaber og lande, der overtræder internationale konventioner – f.eks. klyngevåben og landminer ­– bliver frasorteret i alle porteføljer. Derudover frascreener vi en række selskaber i vores afdeling Jyske Invest Globale Aktier Special, som krænker bredt anerkendte internationale normer inden for miljø, menneskerettigheder og forretningsetik,” siger vice president, head of investment management Jens Christian Thellesen fra Jyske Invest.

To fonde – BankInvests Globale Aktier Etik og Carnegies Worldwide/Globale Aktier Etik – scorer under 50 på sustainability scoren. Det afspejler, at de underliggende selskaber i porteføljen har et ringere ansvarlighedsniveau end gennemsnittet i deres respektive kategorier.

Tim Kristiansen fra Carnegie Asset Administration siger til Erhvervsfilosofi.dk: ”Det er svært for os at kommentere Morningstars ESG-rating, da vi ikke kender deres metodologi i detaljer. Vores erfaring siger os dog, at der kan være ganske stor forskel på, hvordan forskellige analysehuse vurderer selskaberne i et ESG-perspektiv.”

Skriv et svar