[dropcap]I[/dropcap]ss’ ceo Jeff Gravenhorsts sprogtone afsløres i denne sproganalyse for overdreven brug af både optimisme- og realismeytringer. Især sidstnævnte kategori bryder i udpræget grad normalintervallet sammenlignet med andre forretningstekster fra databasen, som analyseværktøjet DICTION statistisk sammenholder teksten med. En analyse af Jeff Gravenhorsts sprogtone i årets telekonference (transskription) viser en topmålt realisme i et optimistisk skær. Det viser samtidig en topchef med et ganske godt talent for at balance overdrivelserne.

ISS´ forretningsmodel gør, at fokus ofte retter sig mod Jeff Gravenhorsts omtale af allerede opnåede og ikke mindst forventelige driftsmarginaler for fremtiden. ISS forsøger at skabe stabilitet omkring disse nøgletal ved at fokusere på strategiske til- og frakøb, der sammen med transformationen fra simpel serviceprovider til en global integrated facility service-leverandør er de strategiske søjler, der skal bære virksomhedens resultater frem.

Og heri ligger måske også forklaringen på, hvorfor Gravenhorsts sprogtone sprænger normintervallet i overdreven grad, både hvad angår optimisme- og realismeytringer. Begge dele skal nemlig balanceres – især i en forretning, hvor akkvisitioner har helt afgørende betydning for marginalindtjening og dermed også for investorernes gunst.

[toggle title_open=”Close Me” title_closed=”Sådan vurderes realismeytringer” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Sådan vurderes realismeytringer

I forståelsen af analysen af overdreven brug realismeytringer er det vigtigt at fremhæve, at analyseværktøjet DICTION på dette parameter grundlæggende vurderer ordvalg på bagrund af kategoriformlen [kendskab + geografiske vilkår + tidsmæssige begreber + nuværende bekymringer + menneskelig interesse + konkrethed] – [fortidens bekymring + ordkompleksitet]. Værktøjet sammentæller tekstens  begreber og analyserer for indbyrdes sammenhænge. Dette vægtes i forhold til tolv underkategorier. Sluttelig sammenholdes det samlede billede statistisk med en database med over 50.000 tekster opdelt i forskellige områder.[/toggle]

Tilkøb og frasalg af virksomheder skal på den ene side ”sælges” til investorerne med de optimistiske briller på, idet de økonomiske fordele i ISS´ tilfælde hovedsagelig skal hentes i synergieffekter og stordriftsfordele. Opkøb kan for ISS næppe begrundes i andet end forankring i kerneforretningen med det formål at hente point på indtjeningsmarginalerne.

Nye akkvisitioner langt fra facilitymanagementkonceptet er på den anden side ikke foreneligt med jagt på stabil udvikling og marginaler i en volumenbaseret forretningsmodel. ISS er dygtige til virksomhedssalg og –køb, men risikoen for, at kerneforretningen ender med at finansiere eventuelle tab, er stor. Isoleret er M&A-forretningen måske nok en givtig forretning, men ikke, hvis det sker på bekostning af finansiering af kerneforretningen.

[quote float=”right”]Optimismen pakkes yderligere ind i et forklæde af realisme[/quote]

Optimismen i følgeskab med realismen skal derfor synliggøres. Det kommer som nævnt også til udtryk i resultaterne af sproganalysen, der viser en overdreven brug af begge sprogkategorier. Kategorien ”realisme” bryder med en score på 55,18 sprognormen, hvor normalintervallet er placeret mellem 41,14 (lavt) og 46,85 (højt).  Optimismeytringer bryder med en score på 53,03 i et norminterval mellem 47,92 (lavt) og 52,50 (højt) også normintervallet, om end i mindre grad.

ISS offentliggør afskrifter af de årlige telekonferencer, hvor topchef Jeff Gravenhorst præsenterer årets resultater og udsigter for fremtiden. Det giver ikke bare analytikere og investorer mulighed for at høre mere om forretningsudviklingen og de opnåede resultater, det har tillige givet Erhvervsfilosofi.dk mulighed for at gennemføre en mere omfattende analyse af ceo Jeff Gravenhorsts sprogtone. Transskriptionen af det talte ord gør alt andet lige, at den kognitive substans (bevidst eller ubevidst), som analysen indikerer – f.eks. tone, stemning, begrebsvægt og ordenes sammensætning – fremstår mere troværdigt end ved analyse af f.eks. de kortere aktionærbreve i årsrapporterne, der må formodes at være langt mere udsat for redigering (se analyser af aktionærbreve her og her).

Hver score for de overordnede sprogkategorier er blandt andet styret af forholdene mellem bestemte underliggende subkategorier. Og herigennem kan det spores, at ISS´ topdirektørs overdrevne brug af optimismeytringer hovedsagelig får sproglig medvind af stort overforbrug af begreber og ordsammensætninger, der er definerende for  subkategorierne ”present concern” (aktuel bekymring) og ”human interest” (menneskelig interesse). Realimen bakkes ifølge analyselogaritmen omvendt op af underdreven brug af subkategorien ”past concern” (fortidens bekymringer) samt ordkompleksiteten, der måles i antallet af unikke ord. Antallet af unikke ord i forhold til tekstens samlede antal ord er 46 procent, der svarer præcis til middelværdien.

[quote float=”left”]Jeff Gravenhorsts optimisme i topmålt realisme er slet ikke kedelig læsning[/quote]

Med disse betragtninger over Jeff Gravenhorsts sprog in mente – at tonen teknisk set er overdrevet optimistisk med indpakning i realistiske indikationer, som også overdrives betragteligt – har vi søgt at finde konkrete eksempler i transskriptionen fra den seneste telekonference. Det er i den sammenhæng nærliggende at kigge efter formuleringer, der omhandler det nordamerikanske marked, som ifølge Økonomisk Ugebrev udgør et strategisk dilemma for koncernen.

ISS mangler ganske enkelt omsætningsvolumen til at kunne tvinge indtjeningsmarginer organisk op og har meddelt, at de vil foretage opkøb i regionen.  På telekonferencen i 2015 sagde topchefen: ”2015 was a slightly frustrating year in North America from a growth perspective, but a good year from a margin perspective. Progress within IFS (integrated facility service, red.) has been positive, driven, to a large extent, by our Global Corporate Clients business. However, new sales development proved slightly disappointing and insufficiently strong to offset contract rationalization elsewhere. There’s no doubt that our revenue mix in North America has improved through 2015, and this trend will be maintained in 2016 as we start work with Rolls-Royce, amongst others. This contract will further enhance our credentials within integrated facility services in North America.”

Med bagrund i konklusionen ”realistisk optimisme” kan vi ane, at Jeff Gravenhorst formulerer en optimistisk tilgang til den nordamerikanske udfordring(”progress within IFS” (…), men også at ”new sales development proved slightly disappointing and insufficiently strong’’. Optimismen er altså mere end realistisk forstået således, at der er udvikling, men også skuffende salg. Det er nok  misinformation at kalde det modstridende udsagn for surrealistisk, men optimismen pakkes under alle omstændigheder yderligere ind i et forklæde af realisme med beskrivelsen af helt konkrete og realistiske initiativer (”start work with Rolls-Royce”) som billede på det samlede potentiale i den nordamerikanske udfordring.

Et andet eksempel på Jeff Gravenhorsts topmålte realisme og overdrevne optimisme kan spores i et svar til UBS-analytikeren Rory Mckenzie på spørgsmålet om muligheden for at høste yderligere marginer gennem opkøb uden for Norden og Asien. Hertil svarer Jeff Gravenhorst: ”On the margin expansion, I’ve already alluded a little bit to it. I mean, of course we’ll have a negative impact from the fact that we divested CMC. But we also have good confidence in the fact that our initiatives on the procurement, which is now altogether DDK 450 million, DDK 550 million altogether on the three programs is coming through. The above unit cost restructuring is, of course, also coming through and as we just talked about the BPO benefits are coming through. So, all of these added off, we still believe that when – and with of course, a normal competitive world where some of these goes to the customers, we expect that we can do better in 2016 than in 2015 from a percentage margin point of view.”

Svaret anerkender problemstillingen ved at henvise til meget konkrete (realistiske) henvisninger til frasalg af en bestemt organisation  – CMC i Tyrkiet –  (”of course we’ll have a negative impact from the fact that we divested CMC”) og fremfører efterfølgende en optimistisk vinkel gennem andre initiativer (”our initiatives on the procurement” og ”the BPO benefits are coming through”), der ifølge topchefen vil være tilstrækkelige til at indfri de økonomiske mål.

Sprogligt set afvæbner Jeff Gravenhorst spørgeren gennem en realistisk forankret anerkendelse af udfordringen for derefter i initiativer at samle til bunke til en optimistisk udmelding. Svaret afrundes af yderligere en realisme-ytring om, at forventningen kun gælder ”alt andet lige” (”and with of course, a normal competitive world”). Jeff Gravenhorsts optimisme i topmålt realisme er slet ikke kedelig læsning, når den betragtes i kombination med en sprogtoneoptik.

[box]Om DICTION analysesoftware

Softwaren analyserer statistisk på antal forekomster af forskellige ordklasser samt klassernes selektive forhold mellem navne substantiver, adjektiver, afledte adjektiver, verber og funktionelle begreber som ”strategi”, ”resultater” og ”markeder.” Dette vægtes statistisk op mod en database med over 50.000 tekster inddelt i forskellige områder. Sammensætningen af analyselogaritmen afhænger af de semantiske kategorier (se boks nedenfor).[/box] [box]Denne analyses hovedkategorier

Activity: Sprog indikerer bevægelse, forandring, gennemførelsen af ideer og undgåelse af træghed. Optimism: Sprog støtter og viser positive sammenhænge til personer, gruppe, koncept eller begivenhed og fremhæver disses værdi.

Certainty: Sprog indikerer beslutsomhed, infleksibilitet, fuldstændigheden og en tendens til at tale ex cathedra (belærende autoritært).

Realism: Sproget beskriver konkrete, umiddelbare, genkendelige forhold, der påvirker folks hverdag konkret.

Commonality: Sproget fremhæver fælles værdier (ensartethed) i en gruppe og afviser idiosynkratiske (afvigende) former for engagement.[/box]

Skriv et svar