[dropcap]E[/dropcap]n række af Danmarks største banker har investeringer i globale børsnoterede banker, der har finansielle interesser for milliarder af dollars i virksomheder, som ifølge organisationen PAX er aktive i klyngebombeindustrien.

Mange af de danske bankers investeringer i disse finansieringskilder til klyngebombeindustrien er tilsyneladende aldrig blevet vurderet på baggrund af rettidig omhu – en såkaldt due diligence-proces – for potentielle eller konkrete negative påvirkninger på menneskerettighederne, sådan som OECD´s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv ellers foreskriver.

[quote float=”right”]Ansvaret gælder hele den finansielle værdikæde[/quote]

Retningslinjerne er netop udgivet i en version målrettet institutionelle investorer. OECD understreger heri, at ansvaret gælder hele den finansielle værdikæde, at der skal ske en løbende prioriteret overvågning, at den institutionelle investor skal afbøde eventuelle påvirkninger, og at arbejdet skal rapporteres til offentligheden. Ifølge Erhvervsfilosofi.dk´s oplysninger tilfører retningslinjerne ikke nye eller ændrede principper for institutionelle investorer. Retningslinjerne er derfor en retorisk præcisering af allerede gældende retningslinjer.

Erhvervsfilosofi.dk erfarer, at flere banker kun får foretaget risikovurderinger af første led i den finansielle værdikæde, selv om OECD´s retningslinjer dikterer, at ansvaret for potentielle krænkelser gælder alle led i den finansielle kæde. Og heller ikke åbenhed om rapporteringer til omverdenen synes at være vanlig gænge. Ingen (mange) adspurgte banker har kunnet eller villet dokumentere deres due diligence med henvisning til leverandørens ophavsret. Sådan lyder forklaringen på den manglende åbenhed fra blandt andet Nykredit.

Nykredit har blandt andet investeringer i Prudential Financial. Ifølge organisationen PAX har Prudential Financial enten som ejer eller forvalter både aktier og obligationer i tre selskaber, der er knyttet til klyngebombeindustrien. Prudential Financial er at finde i PAX´ ’hall of shame’ og har anslået stillet 77 millioner dollars til rådighed i tre klyngebombeselskaber siden 2012. Prudential Financial ejer eller forvalter aktuelt for 6 millioner US dollars i de klyngebomberelaterede selskaber Orbital ATKTextron og Hanwha.

Nykredit oplyser til Erhvervsfilosofi.dk, at de involverede banker via deres ESG-leverandører er blevet screenet, men at det ikke har givet anledning til at gøre mere. Screeningerne offentliggøres ikke, oplyser Nykredit.

[quote float=”left”]Alt skal måles, registreres og rapporteres til omverdenen og interessenterne[/quote]

Nykredit er efter Erhvervsfilosofi.dk´s vurdering ikke villig eller i stand til at svare konkret på screeninger i hele den finansielle værdikæde af sine investeringer i Prudential Financial, der af organisationen PAX altså kan spores til klyngebombeindustrien. ”

Vi får kvartalsvis foretaget screeninger af ikke blot de nævnte banker, men samtlige selskaber i vores porteføljer. Screeningerne af de enkelte selskaber må vi af hensyn til ophavsretten hos vores rådgivere ikke videredistribuere. Men vi dokumenterer naturligvis vores arbejde med screening af selskaberne i vores porteføljer i vores årsrapporter og i vores UNPRI-rapport, der begge ligger offentligt tilgængelige på blandt andet vores hjemmeside,” oplyser Søren Larsen, head of SRI i Nykredit Asset Management.

Ifølge seniorrådgiver i ansvarlig virksomhedsadfærd ved Mellemfolkeligt Samvirke Troels Børrild er det ikke tilstrækkeligt at foretage screeninger kun i første led af den finansielle kæde.

”FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv udgør den internationale definition af investorers ansvar på området. Investorerne har med rette startet med at fokusere på adfærden og ansvarligheden i de virksomheder, de investerer direkte i, men det fritager dem ifølge retningslinjerne ikke for hen ad vejen at finde måder at undgå i investeringer i selskaber, der via finansiering medvirker til negative menneskeretsindvirkninger, som konventionsstridige våben forårsager. De kan altså lave engagement over for eksempelvis JP Morgan Chase for at få stoppet finansieringen. Hvis de ikke vil lytte, må de på sigt trække stikket på den investering,” siger Troels Børrild.

Han vurderer desuden på linje med andre eksperter, som Erhvervsfilosofi.dk har været i kontakt med, at den finansielle branche generelt stadig er langt fra at have due diligence-processer på plads i forhold til at kunne leve op til OECD’s retningslinjer.

”Mange i branchen er stadig langt fra at være i mål med deres ambition om at investere i tråd med menneskerettighederne og konventionerne i de direkte investeringer samt via indeks og investeringsforeninger. Derfor er alt for mange nærmest ikke kommet i gang med at prioritere engagement i forhold til finansielle virksomheders indvirkninger i de næste led af værdikæden, som der her er tale om,” vurderer Troels Bjørrild.

I en kommentar til Økonomisk Ugebrev Ledelse den 9. april skriver Erik Alhøj fra Engagement International om de nye retningslinjer:

”Hvilke påvirkninger det konkret drejer sig om, skal virksomheden eller den institutionelle investor kortlægge gennem en såkaldt due diligence, som har en anden betydning end sædvanlig. Her handler det ikke kun om løbende overvågning af aktuelle eller potentielle negative påvirkninger på de nævnte områder, direkte eller indirekte gennem den daglige drift, produkter og services samt leverandørkæden. Lige så afgørende er det, at virksomheden eller den institutionelle investor forebygger og afbøder de negative konsekvenser af de identificerede negative påvirkninger. Endelig skal alt måles, registreres og rapporteres til omverdenen og interessenterne.”

Klyngebomber er i strid med internationale konventioner, og brugen af klyngebomber krænker menneskerettighederne. Man kunne med sund fornuft antage, at man ville prioriteret at vurdere investeringer, der dokumenteret kan spores tilbage til klyngebombeindustrien, efter rettidig omhu med efterfølgende etisk stillingtagen. Det sker tilsyneladende bare ikke i de danske banker, der kun formulerer svar, som forholder sig til potentielle risici i første led af den finansielle værdikæde. Screeninger sker ofte via eksterne rådgivere, som tilsyneladende ikke anerkender organisationen PAX’ opgørelser over internationale bankers økonomiske engagementer i klyngebombeindustrien. Vi har spurgt leverandørerne om dette forhold, men afventer stadig svar.

Skriv et svar