[dropcap]T[/dropcap]re af landets største banker – Danske Bank, Nordea og Nykredit – har alle i 2015 øget ambitionerne og skærpet de strategiske indsatser i relation til intern CSR, der vedrører forretningsprocesser for energiforbrug, mangfoldighed og etisk leverandørstyring, som denne bæredygtighedsanalyse har fokus på.

Og det har i Danske Banks, dels i Nykredits og i mindre grad også i Nordeas tilfælde medført, at flere bæredygtige frugter nu kan plukkes, selv om om udviklingen på andre områder subsidiært ikke oplyses, herunder specielt leverandørscreening og skattelypolitik. Ingen af de tre banker oplyser hverken resultater eller nøgletal for disse områder i deres årlige rapportering om samfundssvar. Til gengæld skriver de flere steder omfattende om leverandørprocessen for ansvarlig leverandørhåndtering.

Overordnet står Nykredits CSR-rapportering som den informationsmæssigt svageste i denne analyse, mens Jyske Bank og Sydbank helt er udelukket af sammenligningen, da de ikke udarbejder factbook for samfundsansvarlige resultater.

[quote float=”right”]De tre danske banker præsterer bedre end flere af de største banker i Europa[/quote]

Især hvad angår reduktioner i C02-emissioner har både Danske Bank og Nykredit gjort pæne fremskridt, hvor specielt Danske Bank skal fremhæves for en reduktion på hele 50 procent – fra 37.807 ton til 18.836 – i forhold til året før, mens Nykredit og Nordea reducerer CO2-udledningerne med henholdsvis 22 procent (fra 9.749 til 7.604 ton) og 1,8 procent (fra 38.498 ton til 37.790).

Selv om bankerne er et stykke fra at formulere og indfri samme høje ambitioner om nul CO2-udledninger, som f.eks. LEGO og Novo Nordisk har lovet omverdenen i deres bæredygtighedsrapporter, så præsterer Danske Bank, Nordea og Nykredit sammenlignet med en række internationale peers mere end pænt på dette parameter. Både Danske Bank og Nordea er såkaldt CO2-neutrale i kraft af køb af klimakreditter og benytter udelukkende vedvarende energikilder i forhold til elforbrug, hvilket resulterer i solide nøgletal på C02-udledning per medarbejder. Danske Bank topper på dette nøgletal med 0,9 ton C02 per medarbejder, Nordea og Nykredit følger lige efter med henholdsvis 1,2 og 2,1 C02 ton per medarbejder. Men Danske Bank planlægger at beholde førertrøjen. ”Vi har ambition om at reducere vores energiforbrug med yderligere 15 procent frem til 2018,” siger Dorte Eckhoff, chef for corporate responsibility, Danske Bank, til Erhvervsfilosofi.dk

[quote float=”left”]Vi har ambition om at reducere vores energiforbrug yderligere [/quote]

Til sammenligning udleder Deutsche Bank 2,75 ton, HSBC 2,92 ton og BNP Paribas 2,71 ton per medarbejder. De tre danske banker præsterer dermed bedre end flere af de største banker i Europa og har ikke mindst skabt et internt mindset, som kan danne basis for den store fortælling om rejsen mod en mere moderne samfundsansvarlig bank. Hverken den tredjestørste i Danmark, Jyske Bank, eller den femtestørste, Sydbank, oplyser om omfanget af deres CO2-emissioner.

Leverandørstyring

Både Danske Bank og Nordea oplyser, at de har skærpet fokus på ansvarlighed i forhold til leverandører, som bankerne screener gennem velbeskrevne processer. Generelt har bankerne slanket antallet af leverandører og strømlinet processerne og vurderingerne af leverandørerne. Nordea har 700 underleverandører mod 1.200 sidste år. Danske Bank har reduceret antallet med 14 procent, så banken i 2015 havde godt 13.000 leverandører, mens Nykredit slet ikke nævner underleverandører i sammenhæng med samfundsansvar. Alle banker har svage rapporteringer om området, og som nævnt i indledningen oplyses ingen konkrete nøgletal om hverken antallet af fysiske auditeringer eller kategorisering af risikoklasser.

Dorte Eckhoff, chef for corporate responsibility, Danske Bank, oplyser: “Vi er lige nu i gang med at revidere vores proces for ansvarlige leverandørstyring, men detaljerne er ikke endeligt på plads. I vores tidligere proces har der ikke været behov for fysiske audit, og vi har ikke afvist nogen af vores leverandører på grund af manglende ansvarlighed. Men leverandøren har skullet besvare spørgsmål om ansvarlighed som en del af udbudsprocessen. Både i den tidligere og den reviderede proces for ansvarlig leverandørstyring bliver leverandørerne opdelt i risikokategorier ud fra kontraktens størrelse, produkt, produktionsland og strategiske betydning for banken.”

Mangfoldighed
Af de tre nævnte banker præsterer Danske Bank dårligst på mangfoldighed, idet andelen af kvindelige direktionsmedlemmer stadig er et stort nul. Banken har dog som målsætning for 2017, at andelen skal stige til 12,5 procent, det vil sige ét kvindeligt medlem. Et beskedent, men dog opnåeligt mål, som lovgivningen på området imidlertid ikke forpligter banken til at indfri. Andelen af kvindelige ledere falder et enkelt procentpoint fra 36 procent i 2014 til 35 procent i 2015.  I Nykredit er 30,9 procent af ledende stillinger besat af kvinder, mens to kvinder sidder i bestyrelsen. Nordea (Group) har med 44 procent kvinder i bestyrelsen, 22 procent i topledelsen og 31 procent kvinder i øvrige ledende stillinger en langt bedre balance på dette mangfoldighedsparameter.

[quote float=”right”]Danske Bank og Nordea oplyser, at de har skærpet fokus på ansvarlighed i forhold til leverandører[/quote]

Som det fremgår af artiklen ”Panama Papers vil forskyde bankers etiske fokus”, handler samfundsansvar i bankernes egen optik især om at være en tilstedeværende stabiliserende økonomisk faktor for det omgivende samfund. Derfor er donationer og frivillighed også et nøgletal i CSR-rapporterne, fordi det efter bankernes opfattelse udtrykker graden af samfundsengagement. Danske Bank gav således 15.920 frivillige timer til samfundet, mens 56 Nykredit-medarbejdere i 2015 arbejdede frivilligt. Timeantallet for frivilligt arbejde oplyses ikke for Nykredits vedkommende, ligesom Nordea kun sporadisk informerer om frivillighedsprogrammer.

Danske Banks rapport afslører en skidt udvikling i forhold til medarbejdertrivsel, der ellers er et stort hovedtema for bankernes selvforståelse af ansvarlig virksomhedsdrift. For Danske Banks vedkommende oplyses det, at antallet af personskader eller posttraumatisk stress som følge af banktyverier steg fra 73 tilfælde i 2014 til 93 tilfælde i 2015. Antallet af fravær på grund af ”andre fysiske eller mentale skader” steg fra 115 tilfælde i 2014 til 140 tilfælde i 2015. Medarbejdere, der benyttede sig af bankens medicinforsikring, steg fra 3.809 tilfælde i 2014 til 4.189 tilfælde i 2015. Om dette afspejler en negativ udvikling, skal være usagt, men de stigende tal kan ikke forklares med stigning i antal medarbejdere, som er på samme niveau i 2015 og i 2014.

Dorte Eckhoff fra Danske Bank oplyser, at banken har øget den præventive indsats. “Antallet af indberetninger af posttraumatisk stress er ganske rigtigt steget i 2015. Antallet af røverier i perioden er faldet, men vi indberetter nu røverier samt trusler og vold. Banken har iværksat flere forskellige tiltag, som har bevirket et fald i røverier, ligesom banken har fokuseret på en forøget forebyggende indsats over for vores medarbejdere,” siger Dorte Eckhoff.

For Nordeas vedkommende steg det gennemsnitlige antal sygedage per medarbejder fra 6,6 dage til 7 dage, mens samme nøgletal i Nykredit faldt fra 6,1 dage i 2014 til 5,6 i 2015.

Skriv et svar