[dropcap]S[/dropcap]iden tidligere Novo Nordisk-direktør Lise Kingo i september 2015 tiltrådte som chef for UN Global Compact (UNGC), verdens største frivillige initiativ for virksomheder og samfundsansvar, er nettoantallet af nye smv-medlemmer steget. Hun har således i sin første korte tid som øverste chef for UNGC formået at knække kurven for smv-virksomheders engagement i samfundsansvar, når det måles på antallet af globalt aktive smv´er. Dette tal har ellers i flere år været faldende.

Smv-virksomheders større samfundsansvarlige engagement og flere muligheder for at deltage i bæredygtige programmer har fra starten været et centralt tema for Lise Kingo, og for FN er det et indsatsområde i forhold til de sytten verdensmål, der blev vedtaget sidste år. Her spiller global compact en central rolle, idet virksomhederne med rapporteringsinitiativet etablerer en udviklingsproces, som gør dem i stand til at arbejde konkret med samfundsansvar og at kunne håndtere samme. Dertil kommer, at indrapporteringerne gør det muligt for omverdenen at følge med i virksomhedernes indsats og dermed tilfører processen en snert af forpligtelse.

[quote float=”right”]Den helt store udfordring for UNGC er at aktivere smv-segmentet[/quote]

Under Lise Kingos ledelse har i alt 787 smv’er fra hele verden tilmeldt sig initiativet, mens 649 er blevet afnoteret – primært som følge af manglende indrapporteringer. Den positive nettofremgang på 229 smv´er siden september 2015 kan være et vendepunkt for global compact og Lise Kingos målsætning om at få netop smv-segmentet mere engageret i samfundsansvar. Lise Kingo ser dermed ud til at holde sit fokus på ”one of the pivotal factors as the world takes up the challenge of the new global goals for sustainable development will be the engagement of small and medium-sized enterprises (SMEs),” som hun skrev i en artikel til magasinet International Trade Forum.

Afnoteringer – udvikling 2014-2016

%CODE1%

Smv-virksomhedernes tilslutning og opbakning til global compact har ellers i flere år udvist en negativ tendens, hvor nettotilmeldingerne har været dalende. Fra januar 2014 til maj 2016 er i alt 2.031 smv-virksomheder i verden blevet afnoteret UN global compact-initiativet – heraf hele 1.713 på grund af manglende rapportering – såkaldt ”expelled due to failure to communicate progress.” I samme periode har 1.621 smv’er tilsluttet sig. Nettoopbakningen til verdens største rapporteringsinitiativ omhandlende virksomhedernes samfundsansvar har dermed de seneste to og et halvt år været faldende blandt de små og mellemstore virksomheder. Men det ser altså ud til, at den tendens er ved at vende, i al fald hvis man ser på den periode, hvor Lise Kingo har stået i spidsen for UNGC.

Graf oversigt verdenskort afnoteringer

%CODE2%

Mange smv’er ser stadig ingen værdi i UNGC

Selv om det er positivt, at antallet af smv’er, der rapporterer efter UNGC´s ti principper, nu igen er stigende, så er det for mange smv-virksomheder stadig forbundet med udfordring og besvær at tilslutte sig initiativet. Mange smv’er oplever ikke, at værdiskabelsen står mål med indsatsten. Det afslører det store antal afmeldinger som følge af manglende rapporteringer. Langt hovedparten – 1.731 af i alt 2.031 afmeldinger, svarende til godt 85 procent – har ikke formået at leve op til de krav, som de ellers frivilligt havde indvilliget i ved tilslutningen. De mange, der ikke rapporterer, og som følgelig afnoteres, viser, at smv-segmentet stadig mangler værktøjer og opmærksomhed fra FN´s side. Spørgsmålet er derfor, om den nuværende rapporteringsmodel er velegnet til at fastholde smv-segmentet i et aktivt samfundsansvar.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lise Kingo, der i den forgangne uge (18. – 20. maj 2016) har været travlt optaget af konferencen Global Reporting Initiative (GRI) Global Conference 2016.  På konferenen indgik Lise Kingo og Global Compact en ny “Memorandum of Understanding” med GRI´s administrerende direktør Michael Meehan. Aftalen betyder bl.a. en styrket indsats mod at få flere smv-virksomheder engageret i samfundsansvar. Efter aftaleindgåelse udtalte Michael Meehan, at: “Gennem vores partnerskab med FN Global Compact kan vi fortsætte med at skalere vores kollektive indsats og skabe større indflydelse på den bæredygtige udvikling, som også omfatter at nå og mobilisere smv’er rundt om i verden.”

Langsom udvikling i Danmark

Den helt store udfordring for UNGC er derfor stadig at aktivere smv-segmentet. I Dansk perspektiv går smv-udviklingen også langsomt. Siden januar 2014 har kun 45 danske smv’er tilsluttet sig UNGC, mens 33 danske smv’er i samme periode er blevet afnoteret.

[quote float=”left”]En del smv’er fravælger UNGC, da de vurderer, at det ikke skaber værdi for dem[/quote]

Ifølge administrerende direktør Kenneth Hald Jensen fra Green Network, der er et CSR-viden- og træningscenter, der arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og vækst i virksomheder, er der en god forklaring på den svage smv-opbakning til UNGC: ”Vi oplever, at en del smv’er fravælger UNGC, da de vurderer, at det ikke skaber værdi for dem. Deres kunder stiller ganske vist ofte krav om efterlevelse af deres specifikke code of conduct, eller at virksomheden har en CSR-strategi, men her er tilslutning til UNGC ikke et krav,” siger Kenneth Hald Jensen til erhvervsfilosofi.dk.

Kun meget få smv-virksomheder har aktivt afmeldt sig – det, som FN betegner som ”participant requested withdrawal” – og har trukket deltagelsen tilbage af egen fri vilje. Det sker ofte på grund af nedlukning eller overtagelse, hvor et nyt og større moderselskab overtager rapporteringen til UNGC. De mange ufrivillige afnoteringer kunne tyde på, at smv-segmentet stadig ikke respekterer spillereglerne, og det rejser spørgsmålet, hvorvidt frivillighedsprincippet reelt fungerer i praksis.

Det gælder ikke blot smv-segmentet, men i nogen grad også hele UNGC-modellen og alle deltagende organisationer. I alt er 21.622 virksomheder og organisationer registeret i UNGC-systemet. Heraf er 7.785 afnoteret, 4.748 ikkekommunikerende og dermed ”kun” 9.089 reelt aktive. Samlet set et meget stort fravalg og en generel lav nettotilgang af nye deltagere.

Erhvervsfilosofi.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lise Kingo.

Foto: UN Global Compact / Andres Wong

Skriv et svar