[dropcap]D[/dropcap]anske rådgivende ingeniører oplever sammen med bygge- og anlægssektoren stor fremgang på eksportmarkederne for grønne varer og ydelser. Mens den samlede industri stadig bidrager med den største omsætningsandel, er det til gengæld de rådgivende ingeniører og bygge- og anlægsvirksomhederne, der oplever de største vækstrater og eksportfremgang på grønne varer og ydelser.

eksport-raadgiving
Eksportudvikling ‘grønne vare og ydelser’ – rådgivende ingeniører

Administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) Henrik Garver bekræfter tallene og hæfter sig især ved medlemmernes præstationen:

”Når vi analyserer vores tal for eksport af rådgiverydelser, er det slående, at det især er infrastruktur, energi og miljøydelser, hvor en væsentlig del af de grønne ydelser ligger, som driver eksporten, mens byggeri er en meget lille del af eksporten – især set i forhold til betydningen for markedet i Danmark.”

Det danske erhvervsliv har samlet set øget omsætningen af grønne varer og ydelser med 11 procent, mens eksporten med et fald på 3 procent over en kam er vigende.

Det viser en helt ny opgørelse fra Danmarks Statistik (DS) over grønne varer og ydelser, som indgår som delkomponent i det grønne nationalregnskab. Det grønne nationalregnskab og dets delkomponenter er interessant, fordi det bidrager til at belyse strukturændringer og den mere langsigtede udvikling for den bæredygtige omstilling i Danmark.

omsaetningsstigning
Omsætning ‘grønne vare og ydelser’ – alle sektorer

I det perspektiv kan det således aflæses, at væksten i grønne varer og ydelser især trækkes af sektorerne ’bygge og anlæg’ samt ’videnservice’, herunder rådgivende ingeniører, som øger omsætningen med henholdsvis 46 procent og 37 procent.

Og især på eksporten er der stor fremgang for ’bygge og anlæg’ (inklusive arkitekter) og ’rådgivende ingeniører’, som øgede sit eksportbidrag med henholdsvis 41 procent og 37 procent.

I en mail til Erhvervsfilosofi.dk bekræfter Rambøll-gruppen væksten i miljø og grønne ydelser, selv om den rådgivende ingeniørvirksomhed ikke opgør specifikke tal for grønne varer og ydelser:

”Vi får lidt svært ved præcis at underbygge tallene, fordi vi ikke måler på denne definition, og fordi vi ikke nødvendigvis ønsker at videregive vores resultater i specifikke Rambøll-markeder. Men vi kan konstatere, at vi har en del fremdrift inden for vedvarende energi, bioomdannelse, offshorevind og fjernvarme. Vi har også oplevet signifikant vækst inden for miljø samt inden for klimatilpasning relateret til vand og byplanlægning og design,” oplyser Katrine Winther-Olesen, manager of external relations i Rambøll.

Desuden kan anlægsentreprenørerne ifølge DS´ tal fremvise en eksportstigning på hele 152 procent – fra 89 millioner kroner i 2014 til 224 millioner kroner i 2015.

Også ‘træindustri’ og ‘fremstilling af elektronisk udstyr’ ser med en stigning på 81 procent ud til at have vind i sejlene med kursen sat mod eksportmarkederne. Størst fremgang – dog fra et beskedent eksportniveau på 2 millioner kroner for grønne varer – ses i beklædningsindustrien, der øger sin eksport af grønne varer med 450 procent til 11 millioner kroner.

Ses alle sektorer under ét, er eksporten af grønne varer og ydelser dog vigende.

”Danmark har en årlig eksport af grønne varer og tjenester i størrelsesordenen 70 milliarder kroner, dvs. ca. 7 procent af den samlede eksport. De foreløbige tal viser en nedgang i alt på 2,5 milliarder kroner fra 2014 til 2015 og 4,0 milliarder kroner, når bygge og anlæg samt videnservice ikke medregnes. Størsteparten af nedgangen er at finde i industrien,” skriver DS.

Grøn beskæftigelse følger med
Fremgangen i både omsætning og eksport af grønne varer og ydelser i sektorerne bygge og anlæg samt rådgivende ingeniører har medført øgede beskæftigelse for flere miljøformål. Især inden for ’spilde- og regnvandshåndtering’, ’håndtering af vandressourcer’ og ’beskyttelse af biodiversitet og landskab’ ses kraftigt stigende beskæftigelse. Samlet beskæftigede disse miljøformål 9.194 mennesker mod 5.822 i 2014, svarende til en stigning på hele 58 procent.

”Det svarer godt til den udvikling, vi også ser mere specifikt i vores medlemskreds. Der er ingen tvivl om, at håndtering af rent vand såvel som spildevand er en spidskompetence hos danske rådgivende ingeniørvirksomheder, og det er en ydelse, som i stigende grad efterspørges,” vurderer Henrik Garver, der oplyser, at det især er det høje kompetenceniveau i Danmark, som nu kommer til udtryk gennem øget eksport af grønne varer og ydelser.

”Der er en stigende global udfordring i forbindelse med håndtering af vand- og vandressourcer – og danske rådgivende ingeniører har i et globalt perspektiv meget stærke kompetencer inden for dette felt. Samtidig med at de som virksomheder har en global tilstedeværelse. Derfor har de kapacitet til at vokse og øge eksporten, når behovet opstår i markedet,” vurderer Henrik Garver.

Generelt har 2015 været et solidt år for beskæftigelsen inden for grønne varer og ydelser. Inden for mange andre miljøformål under kategorierne ’miljøbeskyttelse’ og ’ressourcebesparelse’ er der fremgang.

DS har endnu ikke offentliggjort tal for værditilvæksten, dvs. hvor meget den enkelte virksomhed bidrager til at øge værdien af grønne varer og ydelser. Men på baggrund af den øgede omsætning og en modning af teknologierne og højere vidensniveauet må det forventes, at den vil være stigende. Hvor værditilvæksten faldt fra 2013 til 2014, kan det forventes, at især sektorer uden for den samlede industri vil øge værditilvæksten.

Skriv et svar