[dropcap]B[/dropcap]ørsnoterede virksomheder med en svag CSR-profil har de bedste betingelser for at reducere sine kapitalomkostninger fra de finansielle markeder via filantropiske initiativer. Det viser et omfattende forskningsprojekt af amerikanske Fortune 1000-virksomheder, som Melbourne Business School og University of Melbourne har gennemført. Forskningsprojektet, der blev offentliggjort den 23. februar 2017, når dermed frem til noget nær samme observation som Erhvervsfilosofi.dk i sidste udgave kunne konstatere i relation til danske virksomheder.

[quote float=”left”]Investorer tillægger det generelt ikke nogen værdi, om virksomheden har filantropiske aktiviteter[/quote]

Her kunne Erhvervsfilosofi.dk berette om en vis metaltræthed blandt danske CSR-frontløbere, der ikke længere opnår praleværdige resultater fra CSR-indsatserne på hverken de væsentligste bæredygtige nøgletal eller mere håndfaste konkurrenceparametre. De konkrete konkurrencefordele, de ESG-førende virksomheder kan høste via deres CSR-programmer, er ved at være udtømte, medmindre de foretager meget store investeringer i nye bæredygtige produktionsapparater eller opfinder helt nye innovative produkter. Såvel bæredygtige som økonomiske resultater er for CSR-frontløberne nu kun marginale.

Nu bekræfter et forskningsstudie, der netop er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Business Ethics, at nok kan børsnoterede CSR-frontløbere reducere deres kapitalomkostninger fra filantropiske projekter, men det er virksomheder med de svageste CSR-profiler, der opnår de største rabatter på finansiering fra kapitalmarkederne.

Brandværdi eller reduktion i kapitalomkostninger

Det er et relativt både velkendt og anerkendt fænomen, at filantropiske aktiviteter i en vis udstrækning kan øge en virksomheds anseelse og brandværdi i forhold til medarbejdere, kunder, offentlige institutioner og andre ’blødere’ samarbejdspartnere.

Mere usikker er forskningsteorien og de empiriske erfaringer, hvorvidt filantropiske projekter overhovedet har nogen signifikant indflydelse på investorernes prissætning og risikovurderinger, og dermed om virksomhedernes filantropiske initiativer reelt kan reducere kapitalomkostningerne fra kapitalmarkedet.

[quote float=”right”]Forskning viser, at der kan være håndfaste reduceringer i kapitalomkostninger at hente ved at iværksætte filantropiske projekter[/quote]

Nogle få forskningsstudier har forsøgt at undersøge sagen, men det har hidtil givet vidt forskellige resultater, hvilket har betydet, at filantropiske initiativer er blevet set som en ren omkostning uden indflydelse på en virksomheds performance på kapitalmarkederne. Et væld af forskningsstudier har naturligvis undersøgt betydningen af virksomhedens samlede CSR-strategi, men kun meget få har isoleret forholdet mellem investorernes vurdering af en virksomheds filantropiske karakter opnået gennem udgifter hertil og den deraf følgende konsekvens for prisen på kapital og finansiering.

Hvor ledelsesforskningen som hovedregel skønner, at filantropiske tiltag er udtryk for, at en virksomhed ikke udelukkende udviser egeninteresser som karaktertræk, så er det mere usikkert, om samme opfattelse belønnes, når de finansielle markedsaktører risiko- og prissætter investeringer i virksomhederne.

Den problemstilling har tre forskere fra Melbourne Business School og University of Melbourne nu undersøgt mere indgående gennem observationer af filantropiske bidrag og omkostninger fra amerikanske Fortune 1000-virksomheder i perioden 2006 og 2011. Oplysningerne er sammenlignet med virksomhedernes aktieudvikling i samme periode, og kapitalomkostningerne er opgjort efter Gebhardts metode, implied cost of capital.

Forskerne undersøger i studiet flere hypoteser, blandt andet:

  1. Filantropi reducerer kapitalomkostningerne
  2. Betydningen af filantropi er større for kapitalomkostningerne, når usikkerheden om en virksomheds CSR-profil er høj

Efterprøvelsen af hypoteserne i de statistiske resultater viser for det første, at investorer som hovedregel ikke giver kapitalrabat eller tillægger det nogen konkret værdi, om virksomheden har filantropiske aktiviteter. I de godt 3.,000 observationer som indgår i studiet, er kapitalomkostningerne samlet set negativt korreleret til filantropiske udgifter.

Men fravælges de virksomheder, der ikke donerer finansielle bidrag til filantropiske projekter, er resultatet et andet. Her viser det sig, at kapitalomkostninger har en negativ korrelation til filantropiske udgifter. Med andre ord kan forskerene konkludere, at de virksomheder, som har højtudviklede filantropiske programmer, får rabat fra investorerne på kapital. Studiet viser i konkrete tal, at for hver 51 millioner dollar benyttet på filantropi, svarende til én standardafvigelse i det statistiske materiale, reduceres virksomhedernes kapitalomkostning tilsvarende med 3,9 millioner dollar.

Forskernes hypotese 2 søger mod mulige forklaringer på, hvordan sammenhængen bundfælder sig, samt i hvor høj grad usikkerheder og virksomhedens synlighed påvirker kapitalrabatten. Desuden kigges der på andre signaler, finansielle som ikkefinansielle, der har indflydelse på kapitalomkostninger med det formål at give mulige svar på hypotese 2.

For at bestemme en virksomheds filantropiske karakter identificerer forskerne forskellen mellem en stærk CSR-profil og en svag CSR-profil. Forskellen baserer sig på CSR-ratings fra databasen Kinder, Lydenberg and Domini (KLD), som amerikanske myndigheder ofte benytter i CSR-studier. KLD´s rating viser tilstedeværelse eller fravær af CSR-styrker og -svagheder udtrykt på en række CSR-dimensioner. KLD-ratingen er i dag integrereret i det relativt velkendte MSCI KLD 400 Social Index-aktieindeks, der udarbejdes af amerikanske MSCI.

De australske forskere finder ikke overraskende, at virksomheder med en svag og tvetydig CSR-identitet får langt større rabat på kapital for filantropiske aktiviteter. Samlet opnår denne gruppe virksomheder fra filantropiske initiativer en besparelse på kapitalomkostninger, der er fem gange så stor som gennemsnittet af alle virksomheder, der har filantropiske programmer. Konklusionen er altså, at de lavthængende frugter for svage CSR-virksomheder er langt mere fordelagtige at plukke gennem donationer og velgørenhed, end de er for CSR-frontløberne.

Ifølge forskningsresultaterne er der altså helt håndfaste reduceringer i kapitalomkostninger at hente ved at iværksætte filantropiske projekter, selv om virksomheden af investorerne anses for at have en svag CSR-profil.

Artiklen er inspireret af forskningsresultater publiceret i artiklen ‘Character Cues and Contracting Costs: The Relationship Between Philanthropy and the Cost of Capital’ udgivet den 23. februar 2017 i Journal of Business Ethics. Forskningsprojektet er etableret af Leon Zolotoy, Don O’Sullivan, Jill Klein fra Melbourne Business School & University of Melbourne, Carlton, Australia.

 

Skriv et svar