[dropcap]A[/dropcap]ntagelsen er som hovedregel, at selskaber med en høj ESG-rating, det vil sige en fremtrædende miljø- og klimaprofil, et særlig sundt arbejdsmiljø og høj integritet i corporate governance-strukturen, betragtes som risikominimerende information, når investorer vurderer selskaber i en lidt længere tidshorisont. Men antagelsen manes til jorden, når man betragter risikoprofilerne for landets 19 aktiebaserede etiske investeringsfonde, hvis aktiebeholdninger ellers typisk udvælges på baggrund af selskabernes særlig samfundsansvarlige niveau (ESG).

De 19 danske etiske investeringsfondes risikoprofiler, der er oplyst i den lovpligtige centrale investorinformation, er i gennemsnit vurderet til 5,44 på en risikoskala i udfaldsrummet 1-7, hvor 7 afspejler den højeste risiko. Gennemsnittet for samtlige aktiebaserede investeringsfonde er ifølge Morningsstar 5,2.

Risikoen betragtet som standardafvigelsen i afkast er dermed i gennemsnit højere og ikke som forventet lavere, når investeringspolitikken fastsættes efter strengere etiske og samfundsansvarlige kriterier end vanligt. De etiske og samfundsansvarlige kriterier indregnes med andre ord slet ikke i risikoprofilen, der ofte basereres på historiske udsving i et relevant aktieindeks for investeringsafdelingens fokus.

[quote float=”left”]Mange undersøgelser viser en sammenhæng mellem mindre risiko og højere afkast ved investeringer i bæredygtige aktiver[/quote]

“Disse fondes porteføljer udøver et fravalg i henhold til bestemte kriterier, for eksempel våben, tobak og alkohol. Det vil nødvendigvis give en højere tracking error i forhold til det brede indeks. Jo mere omfattende eksklusion, jo højere tracking error. Men dette siger jo ikke noget om det risikojusterede afkast, som er det vigtigste for investor,” siger administrerende direktør Anders Klinkby fra Investeringsfondsbranchen (IFB).

Den højere risikoprofil er normalt et udtryk for, at afkastpotentialet er tilsvarende større. Men Erhvervsfilosofi.dk’s opgørelse viser, at flere af de etiske investeringsfonde kun på kort sigt, det vil sige år til dato og løbende afkast et år, generelt formår at slå benchmark. På længere sigt – 3-, 5- og 10-årssigt – ser afkastene i forhold til benchmark generelt ikke pragende ud. På 3-årssigt formår ingen etiske investeringsfonde at slå MSCI World-indekset, på 5-årssigt to fonde og på 10-årssigt blot en enkelt fond.

[toggle title_open=”Close Me” title_closed=”Oversigt over etiske investeringsfonde” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]%CODE1%[/toggle]

Observationerne svækkes dog af, at mange etiske investeringsfonde er relativt nye og dermed endnu ikke har været udbudt længe nok til at bevise antagelsen, at højt ESG-ratede virksomheder reducerer investeringsrisikoen. Dertil kommer, at de 19 aktiebaserede etiske investeringsfonde er et beskedent antal i forhold til det samlede antal udbudte aktiebaserede investeringsfonde. Det svækker naturligvis sammenligningsgrundlaget, men viser samtidig også, at stærke etiske retningslinjer endnu har til gode at bevise deres værd i forhold til risikoreducering.

[quote float=”left”]for investorerne betyder CSR fortsat ingenting i det store billede[/quote]

Nykredit Invest Klima & Miljø SRI er et godt eksempel på en etisk investeringsfond med både høj risiko og lavt afkast. Fonden har, som navnet antyder, fokus på ”aktier med direkte eller indirekte aktiviteter til forbedring af klima og miljø.” Investeringsprincippet bygger desuden på eksklusion af virksomheder direkte involveret i våben, tobak, alkohol, porno eller hasard. Derudover screenes virksomheder under hensyntagen til Nykredits generelle politik for bæredygtige investeringer, som aktivt ejerskab i forhold til ”performance inden for bæredygtighed (miljø-, sociale og governance kriterier) i investeringsprocessen.”

Selskaberne i Nykredit Invest Klima & Miljø SRI opfylder altså på langt de fleste ESG-parametre kravene om at være etiske og bæredygtige førende, hvilket også udtrykkes med en gennemsnitlig ESG-rating på 61 (0-100, hvor 100 er bedst) for de fem største beholdninger.

Hvis antagelsen, at bæredygtighed minimerer risici og er en god forretning, så modbeviser fonden denne antagelse. Risikoprofilen er 6, altså middelhøj for en aktiebaseret fond, og de løbende afkast på 1-, 3-, og 5-årssigt ligger betydeligt under MSCI World-indekset.

“For at vurdere, hvordan fondene klarer sig sammenlignet med deres benchmark, bør man altid benytte fondenes egne benchmark, som er det, de sammenligner sig med,” vurderer  administrerende direktør Anders Klinkby fra Investeringsfondsbranchen (IFB) i forhold til, at Erhvervsfilosof.dk’s analyse sammenligner alene med MSCI World-indekset.

Mange undersøgelser viser en sammenhæng mellem mindre risiko og højere afkast ved investeringer i bæredygtige aktiver. Men man kan, som det fremgår, ikke i de etiske investeringsfonde få øje på, at bæredygtighed spiller en investorrolle i forhold til relationen mellem risiko og afkast. Det kan undre, at visse erhvervsorganisationer bliver ved med at pumpe antagelsen, at CSR betaler sig, unuanceret ud til offentligheden. Det gør den ikke altid, og for investorerne betyder det fortsat ingenting i det store billede. De etiske investeringsfonde i Danmark underbygger i hvert tilfælde ikke antagelsen endnu.

Topfoto under Creative Commons-licensen.

Skriv et svar